درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 125
بازدید کل : 81055
کاربران آنلاین : 1
بازدید این صفحه : 1424
صفحه اصلی > گروه آزاد خوراسگان
.: گروه آزاد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال 1366 تأسيس گرديد وشامل دانشكده هاي دندانپزشكي، علوم تربيتي، پرستاري ومامائي، معماري، كشاورزي و... مي باشد. در حال حاضر 10000 دانشجو در اين دانشگاه شاغل به تحصيل مي باشند كه از اين تعداد بالغ بر 250 نفر در دانشكده دندانپزشكي مشغول گذراندن دوره دكتري عمومي هستند.

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال 1372 تأسيس گرديد واولين دوره دانش آموختگان آن در مهر ماه سال 1378 فارغ التحصيل گرديدند. تاكنون در هفت دوره تحصيلي، بالغ بر 270 دانش آموخته از اين دانشكده فارغ التحصيل گرديده اند.

بخش اندودونتيكس دانشكده دندانپزشكي از سال 1375 فعاليت خود را شروع نمود واولين مدرسين آن آقايان دكتر مسعود براتي,دکتر مسعود ساعتچی,دکتر شریفیان و دکتر محسن هاشمی نیا بودند كه به صورت حق التدريس دروس تئوري وعملي اندو را تا سال 1378 تدريس مي نمودند. از سال 1378 آقاي دكتر مسعود خبيري به عنوان مدير گروه و عضو ثابت بخش و از سال بعد از آن سركار خانم دكتر مريم زارع به عنوان عضو ثابت ومقيم در بخش اندو فعاليت داشتند. در سال 1384 خانم دكتر هنگامه بختيار به عنوان استاديار تمام وقت بخش اندو فعاليت خود را آغاز نمودند. در حال حاضر اسامي همكاران  بخش اندو به شرح زير مي باشد: آقاي دكتر مسعود خبيري(رياست دانشكده دندانپزشكي ومديرگروه اندو)، سركار خانم دكتر مريم زارع، سركار خانم دكتر هنگامه بختيار، جناب آقاي دكتر كمال اميني

بخش اندودونتيكس مجهز به :

1.      سيستم R.V.G

2.      دستگاه Apex locator

3.      دو دستگاه راديوگرافي پري اپيكال

4.      دستگاه روتاري اندو

5.      اپكس فايندر 

6.      سيزده يونيت فعال

7.      لابراتوار مجهز به دستگاه راديوگرافي وتاريكخانه

8.      ست احياء و مراقبت هاي ويژه

9.      وسايل سمعي وبصري

بخش اندو در شيفت صبح فعال بوده وبه دانشجويان وبيماران ارائه خدمت مي نمايد.

 عناوين پايان نامه هاي بخش اندو تاكنون:

 • بررسي مقايسه اي ضايعات مخاط دهان وابسته به مصرف زياد سيگار به تفكيك انواع سيگار در شهر اصفهان

دكترخادمي ـ محسن ابوطالبي و حسين رحيمي     1378

 •  بررسي توزيع فراواني حوادث حين درمان در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودونتيكس دانشگاه آزاد خوراسگان

دكتر خبيري ـ دكتربشردوست ـ دكتر براتي ـ مارال مرجاني     1379

 • بررسي فراواني افراد فاقد پوسيدگي دندان در نوجوانان 15-12 ساله شهر اصفهان 79-78

دكتر خادمي ـ دكتر بشردوست ـ محمدرضا سليمانپور       1379

 • مقايسه اثرداروي آيبوپروفن و مفناميك اسيد با پلاسبو به عنوان پيش درماني جهت كنترل درد بعد از درمان ريشه

دكتربراتي ـ دكتر تذهيبي ـ فرزاد كاتوزيان   1379

 • درمان دندانهاي نكروزه با اپكس باز با استفاده از هيدروكسيد كلسيم

دكتر خبيري ـ دكتر براتي ـ محمد حسين زارع     1379

 • بررسي فراواني نسبي كانال مزيوباكال ثانوي (MB2 ) در مولر اول فك بالا

دكتر خبيري ـ مهندس حسن زاده ـ مريم كامرانزاده     1379

 • بررسي مقايسه اي ميانگين پوسيدگي در بيماران ديابتيك غيروابسته به انسولين مراجعه كننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان و افراد غير ديابتي

دكترخادمي ـ دكترمصري پور ـ مهندس حسن زاده ـ شراره احمدي   1379 

 • بررسي ريسك فاكتورهاي مؤثر در پوسيدگي  و مقايسه آنها در دو گروه داراي پوسيدگي و فاقد پوسيدگي در نوجوانان 15-12 ساله شهر اصفهان

دكتر خادمي ـ دكتر بشر دوست ـ حيران طالبي نژاد     1379

 • مقايسه كلينيكي اثر ضددرد ايبوبروفن و ناپركسن در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودونتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
دكتر براتي ـ مهندس فروزان ـ سياوش اميني   1380
 • بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت اپيكالي3 نوع سيلر در اندودونتيكس با روش نفوذ   

دكتر براتي ـ بابك باريك رو    1380

 • بررسي مقايسه اي آزمايشگاهي ريز نشت كرونالي 3 نوع سيلرمصرفي در اندودونتيكس

دكتر براتي ـ دكتر تذهيبي ـ محمد  تقي كاظمي    1380

 • بررسي تأثير پانسمان هيدروكسيد كلسيم و افزايش قطر اينسترومنتيشن  كانال بر ريزنشت آپيكالي دندانهاي درمان ريشه شده

دكتر براتي ـ دكتر تذهيبي ـ مسعو د مشرف       1380

 • بررسي مقايسه اي ريزنشت آپيكالي دو روش رايج انسداد كانال ريشه ( فشردن جانبي و فشردن عمودي) در بلوكهاي آكريلي شفاف

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ حميدرضا محمدي   1380

 • مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت تاجي خميرهاي پانسمان ايراني كويزول و كوتمپ با خمير پانسمان رايج كويت

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ محمدهادي نيلفروشان    1380

 • بررسي 3 ساله نظريان كارشناسي شكايات دندانپزشكي در سه حوزه نظام پزشكي، پزشكي قانوني و معاونت درمان طي سالهاي 1376-79 در شهر اصفهان

دكتر خادمي ـ دكتر قدوسي  ـ دكتر كريمي ـ پريسا رضايي     1380

 • بررسي مقايسه اي دقت دستگاه اپكس لوكيتور روت زدايكس و راديوگرافي در تعيين طول كاركرد

دكتر آئينه جي ـ دكتر خبيري ـ سالومه فرهندي     1380

 • بررسي اهميت آلودگي سيلر و گوتاپركا در محيط كار قبل از انسداد كامل ريشه دندان                 

دكتر خبيري ـ دكتر فاضلي ـ دكتر تذهيبي ـ مهرداد واعظي پور      1380

 • بررسي وضعيت دندانهاي درمان شده به روش آپكسوژنز شش ماه پس از درمان

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ مصطفي اميني    1380

 • بررسي DMFT در بيماران مبتلا به بيماري مرحله پاياني كليه تحت درمان با دياليز در مركز پزشكي حضرت علي اصغر اصفهان

دكتر خادمي ـ دكتر محمدي ـ دكتر تذهيبي ـ حميد قائلي زاد   1380

 • بررسي تنوع كانالي دندان هفت پائين در شهر اصفهان

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ شهرام هاشميان     1380

 • مقايسه ميزان ريزنشت اپيكالي در دندانهاي پرشده با گوتا پركاي ايراني و خارجي

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ رستم خاكشور     1380

 • مقايسه تأثير سه روش مختلف آماده سازي فضاي پست در سيل اپيكالي دندان

دكتر خبيري ـ دكتر صبوحي ـ مسعود نيكدستي     1380

 • بررسي اثر پره- فلريك بر جابجايي كانال دندان در درمان ريشه

دكتر مسعود خبيري ـ دكتر مريم زارع ـ مجيد دارابيان   1381

 • بررسي ضخامت نسج دندان در ناحيه فوركاي دندانهاي مولر اول و دوم

دكتر خبيري ـ دكتر كتابي ـ گيتا لياقت   1381

 • بررسي خارج دهاني تأثير فايل پتنسي بر سيل اپيكالي كانال ريشه

دكتر زارع ـ دكترخبيري ـ محمد رضا رفيعي    1381

 • بررسي خارج دهاني ميزان توانايي سيل اپيكالي سه نوع سيلر مصرفي در اندودونتيكس دركانالهاي بيش از حد اينسترومنت شده

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ هوشنگ همراهي   1381

 • بررسي تأثير سرم فيزيولوژي و هيپوكلريت سديم به عنوان شستشو دهنده كانال بر روي برداشت هيدروكسيد كلسيم

دكتر خبيري ـ دكتر رضوي ـ شهريار شفيعي      1381

 • بررسي مقايسه اي دقت راديوگرافي معمول و راديوويزيوگرافي به منظور تخمين طول كانال ريشه دندانهاي تك ريشه و تك كانال

دكتر زارع ـ دكتر مهديزاده ـ عليرضا آرام      1381

 • مقايسه اثر دو داروي ايبوبروفن و پيروكسيكام به عنوان پيش درماني در كنترل درد پس از درمان ريشه دندان

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ ليلا رياحي فر    1381

 • اورژانسهاي اندودونتيك و درمان آن

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ علي آل كجباف     1381

 •  بررسي مقايسه اي ميزان جا به جايي اپيكالي در آماده سازي كانال ريشه با استفاده از ك فايل به روش دستي، فايل نيكل تيتانيوم به روش دستي و فايل نيكل تيتانيوم به روش چرخشي

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ ليلا مطلق بهادري      1381

 • بررسي اثر دو مخلوط پربورات سديم مصرفي در سفيد كردن دندان بز استحكام باند برشي كامپوزيت با دندان 

دكتر مالكي پور ـ دكتر زارع ـ محمد رضا طلايي      1381

 • تعيين فرم سه بعدي كانال ريشه با استفاده از سي تي اسكن و توموگرافي رايانه اي

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ ليلا ابراهيمي     1381

 • بررسي ميزان تغييرات فشار خون و نبض بيماران قبل و بعد از تزريق ماده بي حسي در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي خوراسگان طي سال تحصيلي 81-1380

دكتر فيروزه اي ـ دكتر وثوقي ـ دكتر زارع ـ غزاله قانع      1381

 • بررسي ميزان نفوذ ماده شستشو دهنده بر حسب قطر كانال آماده شده در انتهاي ريشه، با استفاده از ماده حاجب

دكتر خادمي ـ دكتر خبيري ـ عاطفه ميرزابافريان  1381

 • تعيين فرم سه بعدي كانال ريشه دندانهاي كشيده شده به وسيله دستگاه راديو ويزيو گرافي (R.V.G )

دكتر زارع ـ دكتر مهديزاده ـ مهرداد عبدي نيان   1382

 • بررسي تأثير تكنيكهاي خشك كردن كانال برسيل آپكس به روش آزمايشگاهي

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ آزاده بهفر    1382

 • بررسي 6 ماهه سيل اپيكالي 3 نوع سيلر AH26 دوريفيل و آپكست پس از ذخيره سازي به روش آزمايشگاهي

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ عليرضا بهروش    1382

 •  بررسي آزمايشگاهي سيل اپيكالي دو روش پر كردن (تكنيك كلروفرم- ديپ وتكنيك تراكم جانبي) در كانالهاي با فايل اپيكالي اصلي 50 و بالاتر

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ مهران اسداللهي   1382

 • ارزيابي چهار روش رايج قرار دادن سيلر، داخل كانال (گوتا- پركا،فايل، لنتولو،اسپريدر) از نظر پوشش ناحيه اپيكال به روش آزمايشگاهي

دكتر خبيري ـ دكتر رضوي ـ پيروز پزشكپور    1382

 • مقايسه اثر دو داروي آموكسي سيلين و مترونيدازول به عنوان پيش درماني در كنترل فليراپ، حين درمان ريشه دندانهاي نكروزه بدون علامت

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ آزاده شجاعي  1382

 • مطالعه آسيب شناسي بافتي واكنش پالپ انساني نسبت به كاربرد دو نوع سيستم چسباننده اچ كامل و خود اچ كننده

دكتر مالكي پور و دكتر رضوي ـ دكتر زارع ـ مريم بهنام منش     1382

 • بررسي مقايسه اي ريز نشت سه نوع سيلرآ.اچ.26 آپكسيت ودوريفيل پس از برداشتن لايه اسمير به روش آزمايشگاهي

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ فروغ آقاجري    1382

 • بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخر و دندانپزشكان عمومي و متخصصين شهر اصفهان نسبت به روشهاي صحيح كنترل عفونت در سال 82-81

دكتر كتابي ـ دكتر زارع ـ بابك رئيسي     1382

 • بررسي مقايسه اي موفقيت كاربرد FC.MAT در پالپوتومي مولر شيري كودكان

دكتر آئينه چي ـ دكتر پاكدل ـ دكتر خبيري ـ سحر دادوند       1383     

 • مقايسه آزمايشگاهي اثر هيپوكلريت سديم با كلر هگزيدين به عنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر اپيكالي طولاني مدت كانالهاي ريشه
دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ سحاب رضايي       1383
 •   استخراج DNA از پالپ دندان و مقايسه آن با DNA استخراج شده از خون

دكتر قدوسي ـ دكتر صبوري ـ دكتر خبيري ـ الهام مشكسار       1383

 • بررسي مشكلات درمان دندانپزشكي در بيماران دچار اضطراب مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي حضرت محمد(ع)

دكتر خبيري ـ دكتر آتش پور ـ احمد مختاري          1383      

 • بررسي هيستولوژيك اثر دو ماده پروروت و سراميك سرد در ترميم انساج پريودنتال پس از بستن پرفوراسيون فوركاي دندانهاي سگ

دكتر زارع ـ دكتر رضوي ـ دكتر اصفهانيان ـ بهاره  براهيمي        1383

 • بررسي هيستولوژيك اثر دو ماده گلاس آينومر و پروروت در ترميم انساج پريو دنتال پس از بستن پرفوراسيون فوركاي دندانهاي سگ

دكتر زارع ـ دكتر رضوي ـ دكتر اصفهانيان ـ نرگس ابراهيم زاده         1383

 • بررسي سطح آگاهي دندانپزشكان شهر اصفهان در زمينه اورژانس دندانهاي تروماتيزه در سال 1382

دكتر زارع ـ دكتر جوادي نژاد ـ رضا نصري      1383

 • بررسي مقايسه اي اثر استفاده از اسپريدرهاي نيكل تيتانيوم و فولاد زنگ نزن در سيل آپيكالي كانالهاي انحنادار پر شده باتكنيك تراكم جانبي

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ آزاده برات زاده     1383

 • بررسي مقايسه اي اثر ام . تي . آ ايراني و پروروت در ترميم انساج پريودنتال، پس ازبستن پرفوراسيون فوركاي دندانهاي سگ به روش هيستولوژيك

دكتر زارع ـ دكتر رضوي ـ دكتر اصفهانيان ـ شكوفه جمشيدي        1383

                                                       

 • مقايسه آزمايشگاهي عمق نفوذ فينگراسپريدر فولاد زنگ نزن و نيكل تيتانيوم دركانالهاي كرودار

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ سميه روحاني     1383

 • نقش MTA در اپكسي فيكاسيون يك جلسه اي دندانهاي تك ريشه اي

دكتر خبيري ـ دكتر جوادي نژاد ـ محمد رضا حكيمانه         1384

 • مقايسه ريز نشت اپيكال دو روش انسداد كانال (فشردن جانبي گرم وفشردن جانبي سرد) در بلوكهاي اكريلي شفاف
دكتر خبيري ـ فلور رجايي رامشه          1384
 • بررسي تأثير كاربرد خمير هيدروكسيد كلسيم به عنوان پانسمان داخل كانال بر ريز نشت اپيكالي كانال

دكتر زارع ـ دكتر خبيري ـ مصطفي فتحي        1384

 • مقايسه كارآيي دو روش راديوگرافي معمولي (پري اپيكال موازي) و ديجيتال (راديوويزيوگرافي ) در اندازه گيري ميزان باز بودن مزيوديستالي اپكس ريشه پالاتال مولرهاي جوان ماگزيلا

دكتر مهدي زاده ـ دكتر خبيري ـ آذر رضوي     1384

 • مقايسه مقدار دبري باقيمانده در سه روش خارج كردن گوتا پركا وسيلرآ- اچ طي درمان مجدد

دكتر خبيري ـ دكتر رضوي ـ آذر محمدي       1384

 • بررسي ميانگين ريز نشت سه ماده گلاس آينومر، زينك اكسايد اوژنول و پرو روت به عنوان پلاگ كرونالي در هنگام سفيد كردن داخل عاجي دندانهاي معالجه ريشه شده

دكتر زارع ـ دكتر مالكي پور ـ دكتر خبيري ـ مريم كندري       1384

 • مقايسه ميزان ريز نشت تاجي 3 ماده ام . تي.اي سفيد، آمالگام و گوتا پركا به عنوان پلاك تاجي در دندانهاي اندو شده به روش آزمايشگاهي

دكتر خبيري ـ دكتر زارع ـ گلناز صيرفيان           1384

 • ارزيابي هيستولوژيك شدت واكنش نسجي دو سيلر آ.اچ.26 و اپكسيت به روش كاشتن دربافت همبند زيرجلدي موشهاي آزمايشگاهي

دكتر زارع ـ دكتر رضوي ـ بهرنگ تابش    1384

 • مقايسه تأثير كاربرد محلول سديم فلورايد در دوره هاي 5 و 15 دقيقه بر كاهش حساسيت عاجي

دكتر كتابي ـ دكتر زارع ـ مهسا عروجي        1384

 

صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English